polynom


polynom
s (-et, polynom) MATEM

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.